PRESSEMEDDELELSE før skyttelaug 2019

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747, har på sin generalforsamling den 6. Maj 2019, besluttet at indkalde de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre til den årlige fugleskydning, der finder sted

Onsdag den 5. juni 2019 på Assens Næs ved Restaurant Maagen.

Udmarchen til fugleskydningen foregår som sædvanlig fra Assens Torv efter at de mest morgenduelige skyttebrødre har afhentet den Højtærede Medborger og Skyttebroder, Fuglekongen Christian Birch i sit midlertidige residens i Marineforeningen på Sdr. Ringvej, hvor Skyttebrødrene er indbudt til morgenkaffe m.m. kl. 06.00.

Udmarchen fra Torvet finder sted  kl. 07.10

De morgenfriske Skyttebrødre begiver sig herefter ud på den sædvanlige rute i den indre by til Assens Næs med Assens Harmoniorkester i front.

Lige efter Assens Harmoniorkester følger de nyindmeldte og geværbærende Højtærede Medborgere og Skyttebrødre også kaldet “rekrutter”, Umiddelbart efter følger det Høje Kongehus bestående af deHøjtærede Medborgere og Skyttebrødre, Fuglekongen Christian Birch, Kronprinsen Jens Holmegård og Arveprinsen Harry Elmann.mens de øvrige Højtærede Medborgere og Skyttebrødre som sædvanlig danner den “festlige bagtrop”.

Fugleskydningen, hvori bl.a. indgår afsyngning af kongesang, oplæsning af telegram til Hendes Majestæt Dronnning Margrethe d. II, frokost med Valgflæsk, taler og uddeling af hæderstegn til jubilarer, forventes afsluttet kl. ca. 16.00.

Præmieoverrækkelsen finder sted ½ time efter skydningens ophør, dog senest kl. 16.30

Der vil ligeledes være mulighed for at se nogle af de gamle kongehus bandolerer, som vi udstiller i glassalen, samt lidt af Assens Borgerlige Skyttelaugs historie.

Vel mødt!

Bestyrelsen
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

Fugleskydning, Folketingsvalg og valgflæsk på Fars Dag

Højtærede Medborgere og Skyttebrødre

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 anbefaler sine medlemmer i et brev af 11. maj 2019 at udøve sin borgerpligt den 5. juni. Først og fremmest ved at stemme til Folketingsvalget og dernæst at møde frem til den årlige Fugleskydning. 

Hvad angår Folketingsvalget kan man benytte sig af sin demokratiske stemme ved at bruge brevstemning frem til den 1. juni 2019 i Borgerservice på Assens Rådhus. (Medbring pas, kørekort eller sundhedskort). Man kan også brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune man kommer fra. 

Flere medlemmer af Skyttelauget fremkom dog med flere gode ideer på årets generalforsamling for nylig, hvad angår Folketingsvalget. ”Hvorfor ikke lade 5 valgbusser afgå fra skydepladsen kl. 16.30 til valgstederne i Assens Kommune”. Hertil måtte den nye formand, Søren Overgaard, mane til besindelse. ”Nu er dette jo ikke en tipskupon. Og en helgardering er ugyldig, så for at ramme plet skal man tænke sig om, så anbefalingen er kort og godt, at brevstemme”.

Når brevstemmerne er afgivet, kan de højtærede medlemmer af Skyttelauget se frem til årets fugleskydning på Næs den 5. juni 2019, hvor der bydes på VALGFLÆSK, nye kartofler og persillesovs til frokosten på Restaurant Maagen.

De bedste skyttelaugshilsner
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

Pressemeddelelse efter generalforsamlingen 6. Maj 2019.

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 afholdt generalforsamling mandag d. 6. maj 2019

Den højtærede medborger og skyttebroder Niels Thorsen blev valgt til dirigent, og ledede generalforsamlingen efter de ældgamle love med formandens beretning, fremlæggelse af regnskabet m.m.

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Stefan D. Møller, Niels Rabølle, Michael Skaarup Christensen var på valg. Alle modtog genvalg.

Og som afløser for Benny Uglevig Madsen indtrådte Martin Christensen, som bestyrelsesmedlem.

Martin Østerby blev genvalgt som revisor.

Den afgående fuglekonge, Christian Birch inviterede på morgenkaffe i Marine Foreningen, på Skyttelaugsdagen Onsdag d. 5. juni 2019 Kl. 06.00.

Herefter sluttede generalforsamlingen, og bestyrelsen trak sig tilbage for konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Søren Overgaard
Næstformand: Søren Edlefsen
Ceremonimester: Joakim Johansen
Kasserer: Michael Skaarup Kristensen
Sekretær og Ordensmarskal: Helge Andersen
Skydeudvalget: Niels Rabølle, Stefan D. Møller og Martin Christensen
Festudvalget: Søren Edlefsen, Henrik Helsgaard og Helge Andersen
Teknikudvalget: Niels Rabølle og Henrik Helsgård

Efter meddelelsen af konstitueringen samledes Skyttebrødrene om Sildemad med tilbehør.

Ønsker nogen optagelse i Skyttelauget, kan der rettes henvendelse til Formand: Søren Overgaard på email: Mail@abs1747.dk eller Kasserer: Michael Skaarup Kristensen på email: skaa@youmail.dk

Med venlig hilsen

Formanden
Søren Overgaard

Pressemeddelelse om Skyttelaugsdagen den 5. Juni 2019

Højtærede Medborgere og Skyttebrødre

På Grundlovsdag den 5. Juni 2019, er der både Skyttelaugsdag og Folketingsvalg.
Da man kun kan være et sted ad gangen, vil vi opfordre vores medlemmer til benytte sin demokratiske stemme, ved at bruge brevstemning.

Du kan brevstemme til Folketingsvalget fra den 15. maj og frem til den 1. juni 2019,  
i borgerservice på Assens Rådhus.

Brevstemmeafgivning foregår på en lidt anden måde end når du stemmer på selve valgdagen. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), vil du få udleveret stemmeseddel og kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal datere og underskrive.
Du kan brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune, du bor i.

Brevstemme i Borgerservice

Du kan brevstemme i Borgerservice på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens i åbningstiden:
Mandag-Tirsdag kl. 10-15
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

Det er ikke muligt at brevstemme i den mobile Borgerservicebus.

Brevstemme på bibliotekerne

Derudover kan du brevstemme på kommunens 6 biblioteker, men kun i deres betjente åbningstid.
Du kan se bibliotekernes betjente åbningstid på hjemmesiden assensbib.dk.


Se gerne link:  
https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/valg-til-europa-parlamentet-og-folketinget-2019/valg-til-folketinget-2019/

Vi håber selvfølgelig på stor opbakning til Skyttelaugsdagen, men husk også at bruge din demokratiske stemme.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden på:  42 70 16 80

De bedste skyttelaugshilsner
Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

Pressemeddelelse før generalforsamling 2019

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder De højtærede Medborgere og Skyttebrødre til Generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag d. 6 maj 2019 kl. 19.30.

Der er tradition for, at det regerende kongehus med Fuglekongen – Christian Birch, Kronprinsen – Jens Holmegård og Arveprinsen – Harry Elmann deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten i henhold til de gamle love.

Bestyrelsen kan orientere om at der er sket en rokade i bestyrelsen, således at tidligere formand Stefan D. Møller har givet pladsen videre til Søren Overgaard. Således vil nuværende formand Søren Overgaard aflægge beretning for 2018 ved årets generalforsamling.

Stefan D. Møller ønsker fortsat at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvorfor han ønsker genvalg på årets generalforsamling

Bestyrelsesmedlemmerne Niels Rabølle, Stefan D. Møller og Michael Skaarup Christensen er på valg. Alle modtager genvalg.

Benny Uglevig Madsen, vil gerne udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Martin Christensen, Sø Søby,  som kandidat til bestyrelsesposten.
Martin Christensen, vælges for et år, da denne bestyrelsespost har et år tilbage før valg.

Der skal også vælges revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for skydeudvalget og festudvalget.

Når bestyrelsen har meddelt resultatet af konstitueringen, samles De højtærede Medborgere og Skyttebrødre om et stykke smørrebrød.

Efter Generalforsamlingen vil bestyrelsen fremvise gamle ting fra arkiverne.
Hvis man selv ligger inde med gamle ting eller billeder, er vi meget interesseret i at se det.

Vi har fået os en facebook side, med mange af de gamle billeder.
Billederne ligger også på vores hjemmeside.

Facebook: fb.me/ABS1747.dk

Vel mødt!

Bestyrelsen i ABS1747.

Pressemeddelse før Skyttelaug 2018

PRESSEMEDDELELSE

Bestyrelsen i Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 har på sit bestyrelsesmøde den 7. Maj 2018, besluttet at indkalde de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre til den årlige fugleskydning, der finder sted

Tirsdag den 5. juni 2018 på Assens Næs ved Restaurant Maagen.

Udmarchen til fugleskydningen foregår som sædvanlig fra Assens Torv efter at de mest morgenduelige skyttebrødre har afhentet den Højtærede Medborger og Skyttebroder, Fuglekongen Mads Pentikainen i sit midlertidige residens i Marineforeningen på Sdr. Ringvej, hvor Skyttebrødrene er indbudt til morgenkaffe m.m. kl. 06.00.

Udmarchen fra Torvet finder sted  kl. 07.10

De morgenfriske Skyttebrødre begiver sig herefter ud på den sædvanlige rute i den indre by til Assens Næs med Assens Harmoniorkester i front.

Lige efter Assens Harmoniorkester følger Det Høje Kongehus bestående af de Højtærede Medborgere og Skyttebrødre, Fuglekongen Mads Pentikainen, Kronprinsen Jens Holmegård og Arveprinsen Poul Jensen

Umiddelbart efter følger de nyindmeldte og geværbærende Højtærede Medborgere og Skyttebrødre også kaldet “rekrutter”, medens de øvrige Højtærede Medborgere og Skyttebrødre som sædvanlig danner den “festlige bagtrop”.

Fugleskydningen, hvori bl.a. indgår afsyngning af kongesang, afsendelse af telegram til Hendes Majestæt Dronnning Margrethe d. II, frokost, taler og uddeling af hæderstegn til jubilarer, forventes afsluttet kl. ca. 16.00.

Præmieoverrækkelsen finder sted ½ time efter skydningens ophør, senest kl. 16.30

Stefan D. Møller, Formand

Pressemeddelelse før generalforsamling 2018

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder De højtærede Medborgere og Skyttebrødre til Generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag d. 7 maj 2018 kl. 19.30.

Der er tradition for, at det regerende kongehus med Fuglekongen – Mads Pentikainen, Kronprinsen – Jens Holmegård og Arveprinsen – Poul Jensen deltager i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten i henhold i henhold til de gamle love.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Helsgård, Søren Edlefsen og Karl Erik Havndrup er på valg. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Søren Overgaard, Egerup som kandidat til bestyrelsesposten.

Der skal også vælges revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for skydeudvalget og festudvalget.

Når bestyrelsen har meddelt resultatet af konstitueringen, samles De højtærede Medborgere og Skyttebrødre om et stykke smørrebrød.

Næste gang, De højtærede Medborgere og Skyttebrødre samles, er til årets Skyttelaug på Grundlovsdagen.