Love

 • Love og vedtægter for Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747
 • §1.
  Selskabets navn er “Assens borgerlige Skyttelaug af 1747”, og dets formål er en gang årlig at afholde en fugleskydning. Denne afholdes så vidt mulig den 5. juni.
 • §2.
  Adgang til optagelse i selskabet har enhver uberygtet mand med tilknytning til Assens. Indmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er, hvis særlige omstændigheder taler derfor, berettiget til at nægte optagelse, men vedkommende kan dog indanke spørgsmålet for en generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse ved skriftlig afstemning. Bestyrelsen kan imidlertid udelukke et medlem, som efter dens skøn gør sig uværdig til at være i selskabet, men endelig beslutning om udelukkelse kan kun tages på en generalforsamling.
 • §3.
  Udtrædelse af selskabet kan kun ske ved regnskabsårets slutning, og udmeldelse skal skriftlig tilstilles selskabets formand 14 dage før.
 • §4.
  Selskabets regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling. For at deltage i årets fugleskydning, må det løbende regnskabsårs kontingent være fuldt indbetalt. Hvis man er i restance for flere år, skal det fulde restance beløb være indbetalt, for at kunne beholde sin anciennitet. Ellers vil ancienniteten bortfalde, og man starter forfra igen som rekrut.
 • §5.
  Ethvert medlem har ret til et nummer til fugleskydningen.
 • §6.
  Adgang til aftenfestligheden, med undtagelse af selve Skydningen, har medlemmernes damer. Det er ikke tilladt at indføre indenbys damer, hvis mænd kan blive medlemmer af selskabet. Ethvert medlem har mulighed for at købe sig adgang til denne festlighed for sig og én dame. For øvrige deltagere er bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte en passende entré. Aftenfestligheden afholdes på de dage hvor skydningen falder på en lørdag, med mindre andet aftales af bestyrelsen.
 • §7.
  Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges ved afstemning på den årlige generalforsamling, således at der afgår skiftevis 3 hvert år. Bestyrelsen vælger af sin midte, for et tidsrum af et år, formand, næstformand, kasserer og sekretær og fordeler i øvrigt forretningerne mellem sig.
 • §8.
  På den årlige generalforsamling vælges 2 revisorer. De vælges på 2 år og afgår skiftevis.
 • §9.
  En årlig generalforsamling skal afholdes hvert år i maj måned og andre generalforsamlinger kan afholdes i årets løb, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når en femtedel at selskabets medlemmer forlanger det, med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel i byens blade, mail, post eller ved bud.
 • §10.
  Generalforsamlingen har den øverste myndighed over alle selskabets anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal og afgør ved simpelt flertal enhver sag. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal Indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • §11.
  På den årlige generalforsamling foretages følgende sager: a. Valg af dirigent b. Formanden aflægger årsberetning c. Regnskabet, opgjort til 31. marts og forsynet med revisorernes påtegning, forelægges til godkendelse d. Fastsættelse at næste års kontingent e. Valg af bestyrelsesmedlemmer f. Valg af revisor g. Behandling af eventuelle forslag h. Eventuel forhandling om andre anliggender vedrørende selskabet

SKYDNINGEN

 • §12.
  Ved fugleskydningen skyder medlemmerne i den orden, som fremkommer ved en af skydeudvalget forud foretagen lodtrækning.
 • §13.
  Såfremt et medlem ikke selv deltager l skydningen og ikke i tide har sørget for en stedfortræder blandt medlemmerne, vil der ved skydeudvalgets foranstaltning blive skudt for vedkommende, der i så fald ikke selv kan overtage sin skydning. Er en skytte ikke til stede ved opråbningen, taber han retten til sit skud i den omgang. Et medlem kan højst skyde for 3 andre, hvis skydeudvalget ikke har truffet anden bestemmelse.
 • §14.
  Gevinsterne skal nedskydes l rækkefølge. Falder der en gevinst der ligger foran i nedskydningsrækkefølgen udgår denne gevinst. En gevinst betragtes som falden, når nummeret eller en del deraf er nedskudt.
 • §15.
  Hvis alle gevinster ikke er nedskudt til kl. 15, bestemmer skydeudvalget, hvornår skydningen skal ophøre, dog senest kl. 16. Er alle gevinster ved skydningens ophør ikke nedskudt, rykker gevinsttagerne op.
 • §16.
  Det tilstræbes, at leverandører til selskabet skal være medlem af dette.
 • §17.
  Selskabet kan kun opløses, når det på to med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger vedtages af mindst to tredje dele af dets medlemmer. Opløses selskabet, realiseres dets ejendele med undtagelse af fanen og regalierne, beløbet tillige med kassebeholdningen fordeles ligeligt mellem medlemmerne. Fane og regalier søges derefter opbevaret på Rådhuset og tilfalder et muligt senere oprettet selskab, der optager og bevarer i sine love § 1 i dens nuværende skikkelse.
 • §18.
  Foranstående love træder i kraft, så snart de er vedtagne, og dermed bortfalder alle tidligere bestemmelser vedrørende selskabet.

Vedtaget ved generalforsamlingen den 2. maj 2022.

Bestyrelsen for Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747