Pressemeddelelse før Generalforsamling 2015. Udsendt 14 apr. 2015

xxx

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747 indkalder De højtærede Medborgere og Skytte-brødre til Generalforsamling i Marineforeningen, Sdr. Ringvej mandag d. 4. maj 2015 kl. 19.30.

Der er tradition for, at det regerende kongehus med Fuglekongen – Poul Erik Sand-berg, Kronprinsen – Henrik Ullum samt Arveprinsen – Søren Lau Petersen deltager i Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten i henhold i henhold til de gamle love.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Helsgård, Karl Erik Havndrup og Søren Edlefsen er på valg. Alle 3 modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Christian Darum er har bedt om en afløser, og bestyrelsen har al-lerede kørt den højtærede medborger og skyttebroder Helge Andersen i stilling til po-sten. Bestyrelsen håber på generalforsamlingens samtykke.

Der skal også vælges revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer, ordensmarskal, ceremonimester og formænd for Skydeudvalget og Festudvalget.

Når bestyrelsen har meddelt resultatet af konstitueringen, samles De højtærede Med-borgere og Skyttebrødre om et stykke smørrebrød.

Næste gang, De højtærede Medborgere og Skyttebrødre samles, er til årets Skyttel-aug på Grundlovsdagen.

 

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 i ABS1747

Højtærede Medborgere og Skyttebrødre!

Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling

Mandag d. 4. maj 2015 kl. 19.30 i Assens Marineforening – Sdr. Ringvej

D A G S O R D E N

a) Valg af dirigent.

b) Formanden aflægger årsberetning.

c) Regnskabet, opgjort til 31. marts og forsynet med revisorernes påtegning, forelægges til godkendelse.

d) Fastsættelse af næste års kontingent.

e) Valg af 3 + 1 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  1. Henrik Helsgård, ønsker genvalg
  2. Karl Erik Havndrup, ønsker genvalg
  3. Søren Edlefsen, ønsker genvalg
  4. Christian Darum ønsker at fratræde sin post, bestyrelsen foreslår nyt medlem.: Helge Andersen

f) Valg af revisor.

g) Behandling af eventuelle forslag.

h) Eventuel forhandling om andre anliggender vedrørende selskabet,

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er Skyttelauget vært ved en sildemad.

Assens Borgerlige Skyttelaug af 1747

v/formanden, Stefan D. Møller, Sandager Kirkevej 27, 5610 Assens Tlf.: 64451230 & 24831525 E-Mail: mail@abs1747.dk