REFERAT GENERALFORSAMLING 2014

ASSENS BORGERLIGE SKYTTELAUG AF 1747

REFERAT GENERALFORSAMLING

  1. MAJ 2014
  2. a) VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen foreslog Niels Thorsen. Niels Thorsen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at GF var lovligt indvarslet.

Derefter overlod dirigenten ordet til formanden.

  1. b) ÅRSBERETNING

Formanden mindedes 1 bortgået medlem og fremlagde mundtligt årsberetningen. Årsberetningen blev modtaget med applaus og uden spørgsmål

  1. c) REGNSKAB

Kassereren aflagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt med stort applaus.

  1. d) KONTINGENT

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev godkendt.

  1. e) VALG TIL BESTYRELSEN

På valg var Jens Holmegaard, modtog genvalg

Ove Jensen, ønskede  at gå ud af bestyrelsen

På valg var Henrik Pelch, ønskede ikke genvalg

Nyvalgte blev: Christian Darum og Niels Rabølle med stort applaus.

  1. f) VALG AF REVISOR

På valg var enten Per Detlefsen eller  Martin Østerby, begge genvalgt med akklamation

  1. g) BEHANDLING AF EVENTUELLE FORSLAG

Der var ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne til bestyrelsen.

  1. h) EVENTUELLE FORHANDLIGER OM ANDRE ANLIGGENDER VEDR. SELSKABET.

Curt Birch søgte om respons på ønske om indkøb af 2 bøjer med anker (i alt 6) til  for bedre  afmærkning af vort skydeområde. Curt Birch ønskede også en fast mand til bemanding af afviserbåd så han ikke skulle rende frem og tilbage. Man kunne benytte hans båd.

Forslagene går videre til den nye bestyrelse for hurtig afklaring.

Bent Clausen var utilfreds med at der ikke var styr på dagsordenen bl.a. hvem af revisorerne der var på valg.

Punkterne blev taget til efterretning af den nye bestyrele.

Dirigenten takkede for god ro og orden

Den afgående formand (OJ) takkede dirigenten for god og myndig ledelse.

På falderebet inviterede Den Højtærede Medborger og Skyttebroder – Kronprinsen (Palle Svensson), på vegne af Fuglekongen (Carl-Erik Hjort) , sine undersåtter på morgenkaffe med gyldne dråber, På Højvænget 2, 5610 Assens, d. 5. juni kl. 06:00.

 

Assens d. 7. maj 2014

 

_________________________            _____________________

Sekretær Henrik Pelch                Niels Thorsen

Referent                     Dirigent